انجام پروژه پشتیبانی و تامین تجهیزات امور خدمات ….